Silverback Mountain King: Översätt på Svenska och låttext - Bigg Jus

Översättningen av Silverback Mountain King - Bigg Jus på Svenska och original text avlåten
Silverback Mountain King: Italiensk Översättning och text - Bigg Jus Italiensk
Silverback Mountain King: Engelsk Översättning och text - Bigg Jus Engelsk
Silverback Mountain King: Spanska Översättning och text - Bigg Jus Spanska
Silverback Mountain King: Franska Översättning och text - Bigg Jus Franska
Silverback Mountain King: Tysk Översättning och text - Bigg Jus Tysk
Silverback Mountain King: Portugisiska Översättning och text - Bigg Jus Portugisiska
Silverback Mountain King: Ryska Översättning och text - Bigg Jus Ryska
Silverback Mountain King: Holländska Översättning och text - Bigg Jus Holländska
Silverback Mountain King: Svenska Översättning och text - Bigg Jus Svenska
Silverback Mountain King: Norska Översättning och text - Bigg Jus Norska
Silverback Mountain King: Danska Översättning och text - Bigg Jus Danska
Silverback Mountain King: Hindi Översättning och text - Bigg Jus Hindi
Silverback Mountain King: Putsa Översättning och text - Bigg Jus Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Silverback Mountain King - Bigg Jus på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Silverback Mountain King
by Bigg Jus

'We know what it's all
We know what it's all
We know what it's all
We know what it's all '
'The knowledge'
'Dis me over record ... get physical with you'
'I was just messin' with the kid, man'


I'm innovative
I'll keep you inundated
With ghoulish tyrranical macabre cadence
Friend or foe, this is plague language
Ten thousand-yard stare expressionless
Cold-hearted extreme balance
Horrific vicious savage
I wreak havoc
Light you like Aurora Borealis
Nigga, this is Standard Operational Procedure
Homies you run with and know will catch amnesia
I'll smack you up and slap ten of a syllable for even sneezin'
A cruel hoax
You've been hoodwinked
Who dared egg you on to advance to this degree
By thinking you could advance through me
You've been gravely deceived with no Plan B
By blue gorillas, with foolhardy speculation
A walking cadaver, misguided by second-guessing
It's too late to count your blessings or confession
The battlefield is earth
There's nowhere in the stratosphere you can hide
The coffin maker's comin' to administer your last rite
Put you in your best suit and tie
And make sure it's tight
You better pray you grow a grip of feathers to take flight
This is car-jack season, relentless beatin'
Puppy Chow niggas, nobody's eatin'
Razor-blade apples while you're trick or treatin'
Your lust for legitimacy will put you in that chair
With wheel disability
Receive a useless martyrdom
For seekin' sacrificial stardom
Repentin' for deliverance
Coming with nothing but malicious intent and outrage
Tribulation will be a wonder and destroy the holiday
You obnoxious little fruitcake
I'm unequivocally meticulously vindictive with vengeance
Fear the ramifications toward this imagination
Forever endless
I write raps with a bloody axe
Read you the riot act
Dark days ahead: light a match

'I'll burn through your kingdom and conquer you'
'A fierce lion' / 'Big-- Bigg Jus
'I'll burn through your kingdom and conquer you'
'A fierce lion'
'The knowledge' / ' America the most nuclear'

If it walks like a duck, and talks like a duck
You feelin' froggy, nigga, jump!


It's time to face the nation
You ain't doin' nathan'
A stairway to heaven
That looks like a pissy project staircase
Leading toward the basement
No pearly gates, harps, or
Blasphemous ruins
This is election year: you be running your campaign in fear
The day of reckoning is here
Time's up has approached
Clutch your peckerwood throat
Hide that turkey neck
Crowd salivating, chant for your head
Sleepless nights, no rest
Heard retort ??? approach your cortex
Of Marie Antoinette so waltzin' arm in arm with death
I'm here to take you on a maniacal journey to no end
Of Orwellian proportions
Sticking you for patriotic
You get claimed for a day of atonement
Anguished souls laughing at your torment
Burden of 9/11 upon your shoulders
Hard-labor pain to strike through chains
Chippin' boulders
feeble eighty years older
Feeding you Gulf War syndrome and tuberculosis
In solitary, your cell mates will be roaches
It's Big Brother's Bigger Brother
Got you quivering in fright under the covers
Maidenhood tooken
In deep shit, call the plumbers
Giving you a bloody pink-slip
False flag operation
Political whore
Fall on your sword
The unspeakable political intrigue that's ominous
Tryin' to snatch the commander-in-chief
Before the First Amendment becomes forbidden knowledge
Bloodthirsty welcoming committee
To overthrow the presidential palace
And uncover the hidden balance
Bones of 3,000 victims in they closet
Why you trying to stop the investigation of the twin towers?!
Bitch!
There once lived a man whose soul was dark and ugly
His corrupted mind worked out the key
To what his greedy-heart desires
This man had everything
But he never ceased to want it more
Therefore he was ready to sacrifice anyone, anywhere, anytime
To eliminate terror
You have to eliminate mankind

Bring in the drums
America uses depleted uranium-tipped weapons
America uses depleted uranium-tipped weapons
America uses depleted uranium-tipped weapons
America uses depleted uranium-tipped weapons

'Are you READY?'
'Take action, before it's too late'

Översättning på Svenska av låten
Silverback Mountain King by Bigg Jus

'Vi vet vad allt är
Vi vet vad allt är
Vi vet vad allt är
Vi vet vad allt är'
'Kunskapen'
'Dis me over spela in ... bli fysisk med dig '
' Jag rörde bara med barnet, man '


Jag är innovativ
Jag ska behålla dig översvämmad
Med ghoulish tyrranisk makaber kadens
Vän eller fiende är detta pestspråk
Tiotusen yard stirrar uttryckslöst
Kallhjärtad extrem balans
Fruktansvärt ond vild /> Jag orsakar förödelse
Tänd dig som Aurora Borealis
Nigga, detta är standardoperationsförfarande
Homies du kör med och vet kommer att få minnesförlust
Jag slår dig och slår tio av en stavelse för till och med nysa '
Ett grymt bedrägeri
Du har blivit hetblinkad
Vem vågade ägget dig för att gå vidare till den här graden
Genom att tänka att du kunde gå vidare genom mig
Du har blivit allvarligt lurad utan plan B
Av blå gorillor, med dumma spekulationer
En gåande kadaver, missvisad av andra gissningar
Det är för sent att räkna dina välsignelser eller bekännelse
Slagfältet är jord
Det finns ingenstans i stratosfären som du kan dölja
Kisttillverkarens kommer att administrera din sista ritual
Sätt dig i din bästa kostym och slips
Och se till att det är tätt
Du borde be att du får ett grepp av fjädrar för att ta flyg
Det här är bil-jack säsong, obeveklig beatin '
Puppy Chow niggas, ingen äter '
Rakblad-äpplen medan du lurar eller behandlar'
Din lust efter legitimitet kommer att sätta dig i den stolen
Med hjulhandikapp
Få ett värdelöst martyrskap
För att söka offerstjärna
Ångra för befrielse
Att komma med något annat än illvilligt uppsåt och upprörd
Prövning kommer att vara ett under och förstöra semestern
Din motbjudande lilla fruktkaka
Jag är otvetydigt noggrant hämndlysten med hämnd
Rädsla förgreningarna mot denna fantasi
Evigt oändlig
Jag skriver rappar med en blodig yxa
Läs upploppshandlingen
Mörka dagar framåt: ljus am atch

'Jag bränner igenom ditt rike och erövrar dig'
'Ett våldsamt lejon' / 'Big-- Bigg Jus
' Jag bränner igenom ditt rike och erövra dig '
' Ett våldsamt lejon '
' Kunskapen '/' Amerika det mest kärnvapen '

Om det går som en anka och pratar som en anka
Du känner dig frodig, nigga, hopp!


Det är dags att möta nationen
Du gör inte nathan '
En trappa till himlen
Det ser ut som en pissig projekttrappa
Leder mot källaren
Inga pärlportar, harpor eller
Hädiska ruiner
Detta är valåret: du kör din kampanj i rädsla
Räkenskapsdagen är här
Time's up har närmat sig
Koppla i halsen på pälsvedet
Dölj kalkonhalsen
Folkmassan saliverar, chant för ditt huvud
Sömnlös nätter, ingen vila
Hört retort ??? närma dig din cortex
Av Marie Antoinette så valsins arm i arm med döden
Jag är här för att ta dig med på en galning resa till ingen ände
Orwellian proportioner
Stick dig för patriotisk
Du får anspråk på en dag med försoning
Angsna själar skrattar åt din plåga
Börda 9/11 på dina axlar
Arbetskraftig smärta att slå genom kedjor
Chippin-stenblock
svaga åttio år äldre
Matar dig Gulfkrigssyndromet och tuberkulos
I ensamhet blir dina cellkamrater kackerlackor
Det är Big Brother's Bigger Brother
Fick du skälver av skräck under täcket
Maidenhood tog
I djupt skit, ring rörmokare
Ge dig en blodig rosa slip
Falsk flaggoperation
Politisk hora
Fall på ditt svärd
Den otydliga politiska intriger som är olycksbådande
Försök att rycka över befälhavaren
Innan den första ändringen blir förbjuden kunskap
Blodtörstig välkomstkommitté
Att störta presidentens kamrat ess
Och avslöja den dolda balansen
Ben av 3000 offer i garderoben
Varför försöker du stoppa utredningen av tvillingtornen ?!
Tik!
Det en gång levde en man vars själ var mörk och ful
Hans fördärvade sinne utarbetade nyckeln
Till vad hans giriga hjärta önskar
Den här mannen hade allt
Men han slutade aldrig vilja ha det mer
Därför var han redo att offra vem som helst, var som helst, när som helst
För att eliminera terror
Du måste eliminera mänskligheten

Ta med trummorna
Amerika använder utarmat urantippat vapen
Amerika använder utarmat urantippat vapen
Amerika använder utarmat urantippat vapen
Amerika använder utarmat urantippat vapen

'Är du redo ? '
' Vidta åtgärder innan det är för sent '

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Silverback Mountain King Vi är glada!

Bigg Jus

Silverback Mountain King: ’’Översättning och text - Bigg Jus

Silverback Mountain King

Vi presenterar texten och översättningen av Silverback Mountain King, en ny låt skapad av Bigg Jus taget från albumet 'Black Mamba Serums v2.0'

Detta är listan med 5 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Här är en kort lista med låtar som består av som kan spelas under konserten och dess referensalbum:

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Bigg Jus

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!