Alphabets: Översätt på Svenska och låttext - Seamus Heaney

Översättningen av Alphabets - Seamus Heaney på Svenska och original text avlåten
Alphabets: Italiensk Översättning och text - Seamus Heaney Italiensk
Alphabets: Engelsk Översättning och text - Seamus Heaney Engelsk
Alphabets: Spanska Översättning och text - Seamus Heaney Spanska
Alphabets: Franska Översättning och text - Seamus Heaney Franska
Alphabets: Tysk Översättning och text - Seamus Heaney Tysk
Alphabets: Portugisiska Översättning och text - Seamus Heaney Portugisiska
Alphabets: Ryska Översättning och text - Seamus Heaney Ryska
Alphabets: Holländska Översättning och text - Seamus Heaney Holländska
Alphabets: Svenska Översättning och text - Seamus Heaney Svenska
Alphabets: Norska Översättning och text - Seamus Heaney Norska
Alphabets: Danska Översättning och text - Seamus Heaney Danska
Alphabets: Hindi Översättning och text - Seamus Heaney Hindi
Alphabets: Putsa Översättning och text - Seamus Heaney Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av Alphabets - Seamus Heaney på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av Alphabets
by Seamus Heaney

I

A shadow his father makes with joined hands
And thumbs and fingers nibbles on the wall
Like a rabbit’s head. He understands
He will understand more when he goes to school.

There he draws smoke with chalk the whole first week,
Then draws the forked stick that they call a Y.
This is writing. A swan’s neck and swan’s back
Make the 2 he can see now as well as say.

Two rafters and a cross-tie on the slate
Are the letter some call ah, some call ay.
There are charts, there are headlines, there is a right
Way to hold the pen and a wrong way.

First it is ‘copying out’, and then ‘English’,
Marked correct with a little leaning hoe.
Smells of inkwells rise in the classroom hush.
A globe in the window tilts like a coloured O.

II

Declensions sang on air like a hosanna
As, column after stratified column,
Book One of Elementa Latina,
Marbled and minatory, rose up in him.
For he was fostered next in a stricter school
Named for the patron saint of the oak wood
Where classes switched to the pealing of a bell
And he left the Latin forum for the shade

Of new calligraphy that felt like home.
The letters of this alphabet were trees.
The capitals were orchards in full bloom,
The lines of script like briars coiled in ditches.

Here in her snooded garment and bare feet,
All ringleted in assonance and woodnotes,
The poet’s dream stole over him like sunlight
And passed into the tenebrous thickets.

He learns this other writing. He is the scribe
Who drove a team of quills on his white field.
Round his cell door the blackbirds dart and dab.
Then self-denial, fasting, the pure cold.

By rules that hardened the farther they reached north
He bends to his desk and begins again.
Christ’s sickle has been in the undergrowth.
The script grows bare and Merovingian.

III
The globe has spun. He stands in a wooden O.
He alludes to Shakespeare. He alludes to Graves.
Time has bulldozed the school and school window.
Balers drop bales like printouts where stooked sheaves

Made lambdas on the stubble once at harvest
And the delta face of each potato pit
Was patted straight and moulded against frost.
All gone, with the omega that kept

Watch above each door, the good-luck horseshoe.
Yet shape-note language, absolute on air
As Constantine’s sky-lettered IN HOC SIGNO
Can still command him; or the necromancer

Who would hang from the domed ceiling of his house
A figure of the world with colours in it
So that the figure of the universe
And ‘not just single things’ would meet his sight

When he walked abroad. As from his small window
The astronaut sees all that he has sprung from,
The risen, aqueous, singular, lucent O
Like a magnified and buoyant ovum -

Or like my own wide pre-reflective stare
All agog at the plasterer on his ladder
Skimming our gable and writing our name there
With his trowel point, letter by strange letter.

Översättning på Svenska av låten
Alphabets by Seamus Heaney

I

En skugga som hans far gör med förenade händer
Och tummen och fingrarna knakar på väggen
Som ett kaninhuvud. Han förstår
Han kommer att förstå mer när han går i skolan.

Där drar han rök med krita hela den första veckan,
Sedan drar den gaffelpinnen som de kallar Y.
Detta är skrivande. En svanhals och svanrygg
Gör de 2 som han kan se nu och säg.

Två spärrar och ett korsband på skiffer
Är bokstaven några kallar ah , vissa kallar ay.
Det finns diagram, det finns rubriker, det finns rätt
Sätt att hålla pennan och på fel sätt.

Först är det att 'kopiera ut' , och sedan 'engelska',
Markerad som korrekt med en liten lutande hacka.
Luktar av bläckväggar stiger i klassrummet tystnad.
En jordglob i fönstret lutar som en färgad O.

II

Böjningar sjöng i luften som en hosanna
Som, kolumn efter stratifierad kolumn,
Book One of Elementa Latina,
Marmorerad och miniatyr, steg upp i honom.
För han fostrades nästa i en strängare skola
Uppkallad efter beskyddare av eket
Där klasserna gick över till en klockning av en klocka
Och han lämnade det latinska forumet för att skugga

Av ny kalligrafi som kändes som hemma.
Bokstäverna i detta alfabet var träd.
Huvudstäderna var fruktträdgårdar i full blomning,
Linjen s av manus som briärer lindade i diken.

Här i hennes snodda plagg och bara fötter,
Allt omringat av assonans och tränot,
Poetens dröm stal över honom som solljus
Och överfördes till de tiogröna tjockorna.


Han lär sig detta andra skrift. Han är skrivaren
Som körde ett team av fjäderpinnar på sitt vita fält.
Runt hans celldörr svarta fåglarna och dab.
Sedan självförnekelse, fasta, den rena förkylningen.

Enligt regler som härdade ju längre de nådde norrut
Han böjer sig mot sitt skrivbord och börjar igen.
Kristus skärs har varit i underväxt.
Manuset blir blott och merovingiskt .

III
Jorden har snurrat. Han står i ett trä-O.
Han hänvisar till Shakespeare. Han hänvisar till Graves.
Tiden har bulldozerat skolan och skolfönstret.
Pressar släpper balar som utskrifter där stuvade skivor

Gjorde lambdas på stubb en gång vid skörden
Och deltaytan på varje potatisgrop
Var klappad rak och gjuten mot frost.
Allt borta, med omegaen som höll

Titta över varje dörr, lycka till hästskon .
Ändå form-not-språk, absolut i luften
Som Constantines himmelska bokstäver IN HOC SIGNO
Kan fortfarande befalla honom; eller nekromancern

Vem skulle hänga i det kupolformade taket i sitt hus
En världsfigur med färger i den
Så att figuren i universum
Och 'inte bara enstaka saker' skulle möta hans syn

När han gick utomlands. Från sitt lilla fönster
Astronauten ser allt han har sprungit ifrån,
Det uppstående, vattenhaltiga, singulära, lysande O
Som ett förstorat och flytande ägg -

Eller som mitt eget breda reflekterande blick
Alla agog på gipsmästaren på hans stege
Skummar vår gavel och skriver vårt namn där
Med sin murslevspets, bokstav för konstig bokstav.

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten Alphabets Vi är glada!

Seamus Heaney

Alphabets: ’’Översättning och text - Seamus Heaney

Alphabets

Vi presenterar texten och översättningen av Alphabets, en ny låt skapad av Seamus Heaney taget från albumet 'The Haw Lantern'

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till Seamus Heaney

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!