El Elyon: Översätt på Svenska och låttext - The Cross Movement

Översättningen av El Elyon - The Cross Movement på Svenska och original text avlåten
El Elyon: Italiensk Översättning och text - The Cross Movement Italiensk
El Elyon: Engelsk Översättning och text - The Cross Movement Engelsk
El Elyon: Spanska Översättning och text - The Cross Movement Spanska
El Elyon: Franska Översättning och text - The Cross Movement Franska
El Elyon: Tysk Översättning och text - The Cross Movement Tysk
El Elyon: Portugisiska Översättning och text - The Cross Movement Portugisiska
El Elyon: Ryska Översättning och text - The Cross Movement Ryska
El Elyon: Holländska Översättning och text - The Cross Movement Holländska
El Elyon: Svenska Översättning och text - The Cross Movement Svenska
El Elyon: Norska Översättning och text - The Cross Movement Norska
El Elyon: Danska Översättning och text - The Cross Movement Danska
El Elyon: Hindi Översättning och text - The Cross Movement Hindi
El Elyon: Putsa Översättning och text - The Cross Movement Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av El Elyon - The Cross Movement på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av El Elyon
by The Cross Movement

We want people to become disgusted
With the separation between God and man
And we want them to then solely trust Jesus Christ
And Him alone to restore the relationship
And to bring God and man back together
So that they can be one again


Who eases the pain?
Jesus is His name


Nobody does it like the Most High God


I gets meticulously reckless when I'm splittin' beats in half
Fast to take a blood bath so I don't meet with wrath
Kill the noise boys I bring peace like a yellow ribbon
Sippin' Living Water while my crew be steady fellowshipping
Perfect timing, divine appointment, I've got that Holy Ointment
I'm anointed and I'm about to rip this joint kid
Gots to stick with this ubiquitous always victorious
Omnipotent and omnipresent King who just be glorious
There's more to this life, there's got to be
I can see through the window of eternity and death is the key
To the doorway, this is your day, come get a foretaste
Dinner served, word up yo! soul food and it's gourmet
Hey! Behind the clouds and the miles full of mystery
Their lies a Savior who was just dying to get with me
He did it! The scars on His wrist purely shows
And I knows cause three days later He surely rose
It's not your typical mystical ritual or physical tradition
His mission: put switch in your spiritual condition
Granting phat mansions, chanting Christian anthems
Spark a holy culture and I'm ghost like the phantom

Nobody does it like the Most High God
Nobody does it like Jesus Christ


Check the medley, life without Christ is deadly, I rock steadily
Eating up emcees and washing 'em down with some Tetley
Like I was an animal, a cannibal, like Hannibal Lecter
No lecture when I let ya see that Spiritual Inspector
Pause for a second as I'm checkin' out your pulse rate
Christ just put me in better hands than Allstate
All great! Just what I needed, my Savior bleeded
And died on the cross now my sins have been deleted
Now I'm bound to take on a different form than the norm
No rehearsing, His third Person does work in the storm
Back to that pulse rate, it's non-existent, let's fix it

There's distance, between you and the Savior, don't risk it
Come closer, check the host of heaven be rejoicing
When one soul gets saved they give praise with their voices
Now mines is gettin' dry from this speech
I'm crazy thirsty, I be cravin' for the blood like a leech
To each his own, let's catch a view from the throne
Wherever you hang your heart is your home
Earth or heaven, set your affections on eternal
Give Him reverence and I'll bet He'll get you heated like some thermals
Turn your internal, infernal organs to an altar
Which can't be altered, the King of kings will never falter
Standing firm on the Rock of ages
Free from sin so I don't have to pay the wages
Let me rephrase this, who can taste this cup of wrath
And face my God face to face raw without a mask
And grasp this concept and vomit truth from the belly to dispel the
Words of the Most High God somebody tell me
Are you with me? Or am I alone in this?
Am I not clever or does Christ rule forever with unmeasured holiness?
If you're not down then don't lie
But if you are then give praise to the Most High

Holy, Holy, Holy, O my God what can I say?
All praise be to Heaven's King: YAHWEH
Lord God You're worthy, early in the morning
You gets glory from dust to dawn and
Infinite wisdom, we'll never grasp it
You've got eternity outlasted
Matchless King of all, worthy of honor
To Thee we ascribe Glory, Shekinah
May we, from Thee, never be severed
I'll sing praise to Your name forever
El Elyon, far beyond, yet close by
Nobody does it like God the Most High


One time for your mind
Representing with the heavenly rhyme
Check us out y'all Cross Movement in your area
Comin' all across America
My brother Cruz Cordero representin'
Enoch walkin' with God, comin' soon
Far out like a ride to the moon
Up in your spirit
Check it out one time
Let 'em know if you hear it
Represent the Most High
And that's no lie
Much love to the Body

Översättning på Svenska av låten
El Elyon by The Cross Movement

Vi vill att människor ska bli äcklade
Med åtskillnaden mellan Gud och människan
Och vi vill att de enbart litar på Jesus Kristus
Och Honom ensam för att återställa förhållandet
Och för att få Gud och människan tillbaka tillsammans
Så att de kan bli en igen


Vem lindrar smärtan?
Jesus är hans namn


Ingen gillar det som den Högsta Gud


Jag blir noggrant hänsynslös när jag delar upp slag i hälften
Snabbt att ta ett blodbad så att jag inte mötas med vrede
Döda bullret pojkar jag ger fred som ett gult band
Sippin 'Living Water medan mitt besättning är stadigt medföljd
Perfekt timing, gudomlig tid, jag har den heliga salvan
Jag är smord och jag ska sönder detta gemensamma barn
Går att hålla fast vid denna allestädes närvarande alltid segrande
Allsmäktig och allestädes närvarande kung som bara är härlig
Det finns mer i detta liv , det måste finnas
Jag kan se genom evighetens fönster och döden är nyckeln
Till dörröppningen är det här din dag, kom och få en försmak
Middag serverad, ord upp dig! själsmat och det är gourmet
Hej! Bakom molnen och de mil som är fulla av mysterium
Deras ligger en frälsare som bara ville dö med mig
Han gjorde det! Ärren på hans handled visar rent
Och jag vet orsaken tre dagar senare steg han säkert
Det är inte din typiska mystiska ritual eller fysiska tradition
Hans uppdrag: sätt brytaren i ditt andliga tillstånd
Bevilja phat herrgårdar, chanting kristna hymner
Gnista en helig kultur och jag är spöke som fantomen

Ingen gör det som den Högste Gud
Ingen gör det som Jesus Kristus


Kontrollera medley, livet utan Kristus är dödligt, jag vaggar stadigt
Äter upp emcees och tvättar dem med lite Tetley
Som om jag var ett djur, en kannibal, som Hannibal Lecter
Ingen föreläsning när jag låter dig se den andliga inspektören
Pausa en stund när jag kollar in din pulsfrekvens
Kristus lade mig bara i bättre händer än Allstate
Allt bra! Precis vad jag behövde, min frälsare blödde
Och dog på korset nu har mina synder tagits bort
Nu är jag tvungen att ta på en annan form än normen
Ingen övning, hans tredje Personen fungerar i stormen
Tillbaka till den pulsfrekvensen, den är obefintlig, låt oss fixa det

Det finns avstånd mellan dig och Frälsaren, riskera inte det
Kom närmare, kolla himlens värd gläder sig
När en själ blir frälst ger de beröm med sina röster
Nu blir gruvorna torra från det här talet
Jag är galen törstig, jag vill ha det blod som en blodigel
Till var och en av oss, låt oss få en vy från tronen
Var du än hänger ditt hjärta är ditt hem
Jorden eller himlen, sätt dina tillgivenheter på evig
Ge Honom vördnad och jag slår vad om att han får dig uppvärmd som några termiska
Vänd dina inre, infernala organ till ett altare
Som inte kan ändras, kungens kung kommer aldrig att vackla
Stå fast på klippan av evigheter
Fri från synd så att jag inte behöver betala lönen
Låt mig omformulera detta, vem som kan smaka på denna vrede kopp
Och möta min Gud ansikte mot ansikte rå utan mask
Och ta tag i detta koncept och kräk sanningen från magen för att skingra
Den högsta gudens ord säger någon till mig
Är du med mig? Eller är jag ensam om det här?
Är jag inte smart eller styr Kristus för evigt med omätlig helighet?
Om du inte är nere, ljuger inte
Men om du är så ge beröm till den Högsta

Heliga, Heliga, Heliga, herregud, vad kan jag säga?
All beröm till himmelens kung: YAHWEH
Herregud Du är värdig, tidigt på morgonen
Du får ära från damm till gryning och
Oändlig visdom, vi kommer aldrig att förstå den
Du har förlängt evigheten
Oändlig kung av alla, värdig heders
Till dig tillskriver vi Glory, Shekinah
Må vi, från dig, aldrig brytas av
Jag ska sjunga beröm till ditt namn för alltid
El Elyon, långt bortom, men ändå i närheten
Ingen gillar det som Gud den Högsta


En gång för dig själv
Representerar med det himmelska rimet
Kolla in er alla korsrörelser i ditt område
Kommer över hela Amerika
Min bror Cruz Cordero representerar
Enoch går med Gud, kommer snart
Långt ut som en tur till månen
Upp i din ande
Che ck det ut en gång
Låt dem veta om du hör det
Representera den Högsta
Och det är ingen lögn
Mycket kärlek till kroppen

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten El Elyon? Vi är glada!

KREDITER

Stöd författarna och etiketterna bakom dess skapande genom att köpa den om du vill.

The Cross Movement

El Elyon: ’’Översättning och text - The Cross Movement

El Elyon

El Elyon är den nya singeln till The Cross Movement taget från albumet 'Heaven’s Mentality' .

12 låtar som utgör albumet är följande:

Här är en liten lista med låtar som skulle kunna välja att sjunga inklusive albumet från vilket varje låt är hämtad:

Andra album av The Cross Movement

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som Human Emergency / History: Our Place In His Story / Holy Culture.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till The Cross Movement

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka