The Hounds: Översätt på Svenska och låttext - The Protomen

Översättningen av The Hounds - The Protomen på Svenska och original text avlåten
The Hounds: Italiensk Översättning och text - The Protomen Italiensk
The Hounds: Engelsk Översättning och text - The Protomen Engelsk
The Hounds: Spanska Översättning och text - The Protomen Spanska
The Hounds: Franska Översättning och text - The Protomen Franska
The Hounds: Tysk Översättning och text - The Protomen Tysk
The Hounds: Portugisiska Översättning och text - The Protomen Portugisiska
The Hounds: Ryska Översättning och text - The Protomen Ryska
The Hounds: Holländska Översättning och text - The Protomen Holländska
The Hounds: Svenska Översättning och text - The Protomen Svenska
The Hounds: Norska Översättning och text - The Protomen Norska
The Hounds: Danska Översättning och text - The Protomen Danska
The Hounds: Hindi Översättning och text - The Protomen Hindi
The Hounds: Putsa Översättning och text - The Protomen Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av The Hounds - The Protomen på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av The Hounds
by The Protomen

Albert Wily was born for this moment. He answered the reporters' eager questions about the disappearance of his partner calmly and evenly with the story he'd rehearsed. Inside he was teeming with contempt for these men who were turning the story from the real headline: the unveiling of his newest marvel. A giant telescreen just above their heads, mounted to the top of the building, would within minutes broadcast information non-stop to every citizen of the city. No matter. Soon these men and their questions would be obsolete. He reluctantly turned his own statements to the media frenzy at hand


Tonight the streets are red
The lights are blue and blinding
No sign of the 'Good Doctor,'
But the siren's wail and whining
Tell us he'll be found


He made his way to the window overlooking the city


I can almost hear the


He turned back to the reporters


What kind of man builds a machine to kill a girl?
No he did not use his hands
Like a smart man, he used a tool
But just the same
How can you question who's to blame?
What was her name?
Doesn't matter, now listen-
'The Good Doctor' has to pay!

Stepping away from the throng of reporters, he looked at the digital countdown above the nerve center of his broadcasting controls. He whispered quietly to


When I say he was a monster
When I set fire to his name
It does not matter where you hear it from
Whether truth or lies
It gets said all the same


Glancing once again at the countdown, he spoke plainly to the reporters


Whatever's on the table plays!


1 minute, 46 seconds until the broadcast would begin

Wily shut the door on the tumult of voices continuing to shout questions after him. He walked down the empty hallway and around a corner and into the studio adjacent to his control room. A pane of double-plated glass sealed out the bedlam of the reporters. He watched as their mouths continued to hurl impotent questions

In the silence of the studio he didn't bother trying to make out what they were saying. His eyes focused on a blinking red light above the digital countdown. He spoke aloud. His words bounced off the soundproofing glass. The cameras weren't yet rolling. The microphones were not yet active. His words went unheeded for the last time


There is a flame that I've been fanning
There is a fire waiting to catch
There is a hell that has been building
From the moment we first met
58 seconds to air

If there ever was a time
If there ever was a chance
To undo the things I've done
And wash these bloodstains from my hands

49 seconds to air

It has passed and been forgotten
These are the paths that we must take
Cause you and I, Tom, we are men
And we can bend and we can break

40 seconds to air

If you think that you can run
If you think that you can stand
Well you forget who turned this city on
You forget who plugged this city in!

30 seconds to air

They'll not switch it off again

He straightened his tie, knocked the wrinkles out of his suit jacket and faced the camera lens
One by one they're tuning in

15 seconds to air


At this very moment - his moment of glory - he wished he could be out in the streets of the city. He wished he could hear the hum of a thousand tubes, powering the screen, popping to life and warming up wished he could feel the wave of sound as they drew the attention of every person within the walls of the city. His city. He wished he could float above the streets as every person walked from their homes, left their dinners, their polite conversations, their lives. Wished he could be there as they filed out into the streets, fixed their eyes on the giant screen, and waited

3

But Albert's place was here. His time was now. He cleared his throat

The red blinking light went

Outside, on the giant screen, Wily's face came into focus. For the first time, the people of the city looked to one man. They saw the face of a leader. One man towering above the city

After a few inspirational opening lines, Wily turned his attention to the matter at hand. Thomas Light. He assured them that the murderer would be apprehended. He promised them that their city would be made safe again. They trusted him completely

Översättning på Svenska av låten
The Hounds by The Protomen

Albert Wily föddes just nu. Han svarade lugnt och jämnt på reportrarnas ivriga frågor om hans partners försvinnande med den berättelse han hade repeterat. Inuti vrimlade han av förakt för de här männen som vred historien från den verkliga rubriken: avslöjandet av hans senaste under. En gigantisk teleskärm precis ovanför deras huvuden, monterad på toppen av byggnaden, skulle inom några minuter sända information direkt till alla medborgare i staden. Spelar ingen roll. Snart skulle dessa män och deras frågor vara föråldrade. Han vände motvilligt sina egna uttalanden till mediefrågor till hands


Ikväll är gatorna röda
Lamporna är blåa och bländande
Inget tecken på 'Good Doctor , '
Men sirenens jammer och gnällande
Berätta för oss att han kommer att hittas


Han tog sig till fönstret med utsikt över staden


Jag kan nästan höra


Han vände sig tillbaka till journalisterna


Vilken typ av man bygger en maskin för döda en tjej?
Nej han använde inte händerna
Som en smart man använde han ett verktyg
Men precis samma
Hur kan du ifrågasätta vem som är skyldig?
Vad hette hon?
Spelar det ingen roll, nu lyssnar-
'Den goda doktorn' måste betala!

Han gick bort från massan av reportrar och såg ut vid den digitala nedräkningen ovanför nervcentret i hans sändningskontroller. Han viskade tyst till


När jag säger att han var ett monster
När jag satte eld på hans namn
Det spelar ingen roll var du hör det från
Oavsett sanning eller lögner
Det sägs på samma sätt


Han tittade återigen på nedräkningen och talade tydligt till journalisterna


Oavsett vad som finns på bordet spelar!


1 minut, 46 sekunder tills sändningen skulle börja

Snyggt stänga dörren mot tumult av röster som fortsätter att ropa frågor efter honom. Han gick nerför den tomma hallen och runt ett hörn och in i studion intill sitt kontrollrum. En ruta av dubbelpläterat glas förseglade journalisternas bedlam. Han såg på hur munnen fortsatte att slänga impotenta frågor

I tystnaden i studion brydde han sig inte om att försöka ta reda på vad de sa. Hans ögon fokuserade på ett blinkande rött ljus ovanför den digitala nedräkningen. Han talade högt. Hans ord studsade av ljudisoleringsglaset. Kamerorna rullade ännu inte. Mikrofonerna var ännu inte aktiva. Hans ord gick obesvarade för sista gångenDet finns en flamma som jag har fläktat
Det finns en eld som väntar på att fånga
Det finns ett helvete som har byggt
Från det ögonblick vi träffades första gången
58 sekunder till luft

Om det någonsin fanns en tid
Om det någonsin fanns en chans
Till ångra de saker jag har gjort
Och tvätta dessa blodfläckar från mina händer

49 sekunder till luft

Det har passerat och glömts bort
Dessa är de vägar som vi måste ta
För att du och jag, Tom, vi är män
Och vi kan böja och vi kan bryta

40 sekunder till luft

Om du tror att du kan springa
Om du tror att du kan stå
Nåväl glömmer du vem som slog på den här staden
Du glömmer vem som har anslutit den här staden!

30 sekunder till luft

De stänger inte av den igen

Han rätade ut slipsen, slog rynkorna ur kostymjackan och vänd mot kameralinsen
En efter en justerar de på

15 sekunder till luft


På det här mycket ögonblick - hans härlighetens ögonblick - han önskade att han kunde vara ute på stadens gator. Han önskade att han kunde höra brummen från tusen rör, driva skärmen, poppa till liv och värma upp önskade att han kunde känna ljudvågen när de uppmärksammade varje person inom stadens murar. Hans stad. Han önskade att han kunde flyta över gatorna när varje person gick från sina hem, lämnade sina middagar, sina artiga samtal, sina liv. Önskade att han kunde vara där när de gick ut på gatorna, riktade ögonen på den jätte skärmen och väntade

3

Men Albert var här. Hans tid var nu. Han rensade halsen

Det röda blinkande ljuset gick

Utanför, på den gigantiska skärmen, kom Wily ansikte i fokus. För första gången såg stadens folk till en man. De såg ansiktet på en ledare. En man som höjer sig över staden

Efter några inspirerande öppningslinjer riktade Wily sin uppmärksamhet på saken. Thomas Light. Han försäkrade dem om att mördaren skulle gripas. Han lovade dem att deras stad skulle göras säker igen. De litade helt på honom

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten The Hounds Vi är glada!

KREDITER

Låten "The Hounds" skrevs av The Protomen. Stöd författarna och etiketterna bakom dess skapande genom att köpa den om du vill.

The Protomen

The Hounds: ’’Översättning och text - The Protomen
Protomen är en amerikansk rockgrupp som startade sin karriär och kanske är mest känd för att komponera konceptalbum löst baserat på Mega Man-videospelserien.

The Hounds

The Hounds är den nya singeln till The Protomen taget från albumet 'Act II: The Father Of Death' .

Detta är listan med 6 låtar som utgör albumet. Du kan klicka på det för att se dess översättning och text.

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Andra album av The Protomen

Detta album är verkligen inte det första i sin karriär, vi vill komma ihåg album som The Cover Up (Original Motion Picture Soundtrack).

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till The Protomen

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka

Hittills har du förbättrats
225
översättningar av låtar
Tack!