The Tale Of The Giant Stoneater: Översätt på Svenska och låttext - The Sensational Alex Harvey Band

Översättningen av The Tale Of The Giant Stoneater - The Sensational Alex Harvey Band på Svenska och original text avlåten
The Tale Of The Giant Stoneater: Italiensk Översättning och text - The Sensational Alex Harvey Band Italiensk
The Tale Of The Giant Stoneater: Engelsk Översättning och text - The Sensational Alex Harvey Band Engelsk
The Tale Of The Giant Stoneater: Spanska Översättning och text - The Sensational Alex Harvey Band Spanska
The Tale Of The Giant Stoneater: Franska Översättning och text - The Sensational Alex Harvey Band Franska
The Tale Of The Giant Stoneater: Tysk Översättning och text - The Sensational Alex Harvey Band Tysk
The Tale Of The Giant Stoneater: Portugisiska Översättning och text - The Sensational Alex Harvey Band Portugisiska
The Tale Of The Giant Stoneater: Ryska Översättning och text - The Sensational Alex Harvey Band Ryska
The Tale Of The Giant Stoneater: Holländska Översättning och text - The Sensational Alex Harvey Band Holländska
The Tale Of The Giant Stoneater: Svenska Översättning och text - The Sensational Alex Harvey Band Svenska
The Tale Of The Giant Stoneater: Norska Översättning och text - The Sensational Alex Harvey Band Norska
The Tale Of The Giant Stoneater: Danska Översättning och text - The Sensational Alex Harvey Band Danska
The Tale Of The Giant Stoneater: Hindi Översättning och text - The Sensational Alex Harvey Band Hindi
The Tale Of The Giant Stoneater: Putsa Översättning och text - The Sensational Alex Harvey Band Putsa
Nedan hittar du texter , musikvideo och översättning av The Tale Of The Giant Stoneater - The Sensational Alex Harvey Band på olika språk. Musikvideoen med låtens ljudspår startar automatiskt längst ner till höger. För att förbättra översättningen kan du följa den här länken eller trycka på den blå knappen längst ner.

Texter av The Tale Of The Giant Stoneater
by The Sensational Alex Harvey Band

COMMENTATOR: Hear this the tale of the giant stone eater
GIRL: Gather round boys and girls and listen

MAN:
To the tale of the giant stone eater
And how the earth was ravaged
During the years of the great stone

COMMENTATOR:
Raised the price of diesel oil
And yellow painted signs zigzagged
Black lines of

GIRL andamp; MAN: Another tree dies of

MAN:
Sudden-savage-shining-solid-soiled-solid-sanded
Steel-shuddering-shattering-shovelling until the
Sabre toothed rooter roots the earth
The eater eats his fill and is not satisfied and
Roars and reves his mathematical rage
On the footprints of Vikings
Trapped on a sonic tape recorder
Ten million years old, ten million years old, ten million years old

GIRL:
A broken antler points the way to the still pond
Where reflections of bonnie Prince Charlie lies wounded in the
Shallow water sun shining on chrome surfaces
Protecting the tales of a grandfather -
March on!
GIRL andamp; MAN:
Journeys unstarted measure space for future parking lots
Journeys unstarted measure space
Journeys unstarted measure space for the future

COMMENTATOR: And - underneath a million tons of cold lava
A brontasaurus lies wrong way up

GIRL: Right way straight ahead

MAN: Hamburgers at the barn dance tonight!

COMMENTATOR:
Average speed 100 mph
Sixteen lane highways cross the meadows

GIRL: Plastic space agents selling candy-floss contracts

ALL TOGETHER:
Bells ringing 'ring ring' split, grind and grovel
Lost iron relics ringing on the cold stone

GIRL:
A spated river flows up hill
Directions change in the New Age rain on
COMMENTATOR:
Thursdays guaranteed dry!...
Guaranteed dry while handmade golf courses
Weary of trickery and fraud
Grey slates remain grey slates -
Floods as required life silently reforms in the pools of stagnation
Each layer a civilisation - buy your own layer
The eater eats again retches roars and vomits
His computerised future is bright with security
Headshrinkers analyse the
Meanwhile another tree dies of shame

ALL TOGETHER:
And another tree dies of

Översättning på Svenska av låten
The Tale Of The Giant Stoneater by The Sensational Alex Harvey Band

KOMMENTATOR: Hör detta berättelsen om den jätte stenätaren
FLICKAN: Samla runt pojkar och tjejer och lyssna

MAN:
Till historien om den gigantiska stenätaren
Och hur jorden härjades
Under den stora stenens år

KOMMENTATOR:
Höjde priset på dieselolja
Och gulmålade skyltar sicksackade
Svarta linjer av

GIRL andamp; MAN: Ett annat träd dör av

MAN:
Plötsligt vild-glänsande-massivt-smutsat-massivt-slipat
Stål-skakande-krossande-spade tills
Saber-tandad roter rötter jorden
Ätaren äter sin mättnad och är inte nöjd och
Brusar och reviderar sin matematiska ilska
På vikingarnas fotspår
Fångade på en ljudbandspelare
Tio miljoner år gammal, tio miljoner år gammal, tio miljoner år gammal

FLICKA:
Ett trasigt hjorthorn pekar vägen till den stilla dammen
Där reflektioner av Bonnie Prince Charlie ligger såret i
Grunt vattensol som skiner på kromytor
Skyddar berättelser om en farfar -
Mars den!
FLICKA andamp; MAN:
Resor ostartat måttutrymme för framtida parkeringsplatser
Resor ostartat måttutrymme
Resor ostartat måttutrymme för framtiden

KOMMENTATOR: Och - under en miljon ton kall lava
En brontasaurus ligger fel uppåt

FLICKA: Höger väg rakt fram

MAN: Hamburgare vid ladugården dans ikväll!

KOMMENTATOR:
Medelhastighet 100 mph
Sextonfältsvägar korsar ängarna

FLICKA: Plastutrymmeagenter som säljer godtrådskontrakt

ALLA TILLSAMMANS:
Klockor som ringer 'ringring' splittras, slipas och grusar
Förlorade järnrester som ringer på den kalla stenen

FLICKA:
En flod med flod rinner uppför kullen
Vägbeskrivning förändras i New Age-regnet på
KOMMENTATOR:
Torsdagar garanteras torra! ...
Garanterad torr medan handgjorda golfbanor
Trött på bedrägeri och bedrägeri
Grå skiffer förblir gråa skiffer -
Översvämningar som krävs liv reformerar tyst i poolerna av stagnation
Varje lager en civilisation - köp ditt eget lager
Ätaren äter igen rycker och vrålar
Hans datoriserade framtid är ljus med säkerhet
Huvudkrympare analyserar
Under tiden dör ett annat träd av skam

ALLA TILLSAMMANS:
Och ett annat träd dör av

Förbättra denna översättning

På grund av brist på tid och folk görs många översättningar med den automatiska översättaren.
Vi vet att det inte är bäst, men det räcker för att klargöra dem som besöker oss. av låten.
Med din hjälp och med de andra besökarna kan vi göra den här sidan en referens för översättningarna av låtar.
Du vill ge ditt bidrag till låten The Tale Of The Giant Stoneater? Vi är glada!

KREDITER

Gillar du låten? Stöd författarna och deras etiketter genom att köpa den.

The Sensational Alex Harvey Band

The Tale Of The Giant Stoneater: ’’Översättning och text - The Sensational Alex Harvey Band

The Tale Of The Giant Stoneater

The Tale Of The Giant Stoneater är den nya singeln till The Sensational Alex Harvey Band taget från albumet 'Tomorrow Belongs to Me' .

11 låtar som utgör albumet är följande:

Detta är några av de framgångar som sjungits av . I parenteserna hittar du albumets namn:

Andra album av The Sensational Alex Harvey Band

Vi vill komma ihåg några av hans andra album som föregick detta: Framed.

Det senaste översättningarna och texterna är lagt till The Sensational Alex Harvey Band

Det sista texterna och översättningarna skiktet till

Mest visade översättningar denna vecka